Teruggave energiebelasting

Teruggave energiebelasting
In bepaalde situaties kan energiebelasting met terugwerkende kracht van 5 jaar teruggevorderd worden.
Dit is een lang en ingewikkeld traject en vergt veel kennis en doorzettingsvermogen.
KostenCheck is een adviesbureau die op basis van No Cure No Pay deze teruggave voor u kan realiseren. Bij een succesvolle teruggave rekent KostenCheck eenmalig 30% van uw creditnota als vergoeding.
Laat KostenCheck weten wanneer u hulp nodig heeft.

Wat is energiebelasting?
Iedere afnemer betaalt energiebelasting. Dit tarief wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van de afname. Energiebelasting is een in 1996 ingevoerde heffing op aardgas en elektriciteit. Deze belasting is ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel.

Wie komt voor teruggave in aanmerking?

 • Een bedrijf heeft meerdere elektra-aansluitingen of meerdere gas-aansluitingen in één perceel. Er kan een forse besparing optreden op de energiebelasting door het verbruik van meerdere aansluitingen in hetzelfde pand samen te voegen.
 • Een bedrijf dat metaal op metaal aanbrengt via elektrolytische procedure
 • Gebouwen met blokverwarming
  • Normale energiebelasting tarief ipv blokverwarmingtarief is berekend
  • Gemeenschappelijke ruimte verbruikt meer dan 5.000 m3
  • Als bij een verzorgingstehuis blokverwarming in rekening gebracht wordt ipv normale energiebelasting tarief
 • Een WOZ perceel betrekt de elektriciteit van een ander WOZ perceel via bv een tussenmeter.
 • Kerken of andere religieuze instellingen
 • Charitatieve instellingen (goede doelen)
 • Culturele of wetenschappelijke instellingen
 • Multifunctionele centra zoals dorpshuizen
 • Verenigingen (geen sport)
 • Cascademodel

Meest voorkomende besparingsmogelijkheden:

 1. Teruggaafregeling energiebelasting of kolenbelasting
 2. Teruggaafregeling energiebelasting bij blokverwarming
 3. Teruggaafregeling energiebelasting meer dan één onroerende zaak
 4. Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen

Teruggaafregeling energiebelasting of kolenbelasting 

In bepaalde situaties is teruggaaf mogelijk van energiebelasting of kolenbelasting:

 1. Er is aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%.
 2. Er is aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie waar elektriciteit uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit.
 3. Er zijn kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%.
 4. Er is aardgas of kolen gebruikt maar niet bestemd als brandstof.
 5. Er zijn kolen buiten Nederland gebracht.
 6. Meerdere aansluitingen vallen onder één WOZ beschikking, in één onroerende zaak is voor aardgas en/of elektriciteit sprake van meer dan één aansluiting.

Algemeen

 • Verbruik van alle aansluitingen optellen en één keer de staffel van EB toepassen. Het is zaak om het omslagpunt uit te rekenen omdat de heffingskorting, bij clustering van aansluitingen, maar één keer wordt gegeven
 • Waar aan te vragen
  • Als de verschillende aansluitingen verschillende eigenaren hebben dan kan de energiebelasting ook teruggevraagd worden. De persoon die de aanvraag indient ontvangt de restitutie en mag het zelf verdelen over de afnemers. Deze aanvraag dient ingediend te worden bij de belastingdienst.
  • Als de aansluitingen door meerdere leveranciers worden geleverd, dan de teruggave aanvragen bij de belastingdienst
  • Als er bv 4 aansluitingen zijn waarvan 3 bij Nuon en 1 bij Essent dan dient eerst de aanvraag bij Nuon ingediend te worden en vervolgens de correctie van Nuon en de nota van Essent indienen bij de belastingdienst.
  • In de overige gevallen indienen bij de leverancier.
 • De belastingdienst wenst een nauwkeurige berekening maar deze is niet te maken omdat een eindafrekening van een leverancier niet over een kalenderjaar loopt dus je weet nooit hoeveel het verbruik is van 1 jan tot 31 dec. Energiebelastingtarieven wijzigen iedere 1e dag van het jaar.
 • Appartementengebouw
  • Er bestaat geen WOZ beschikking voor een appartementengebouw. Het appartementengebouw wordt door de belastingdienst gezien als één WOZ object en hoeft dus niet te worden aangetoond.
  • Als meerdere gebouwen onderling worden verbonden door bv een parkeergarage dan zijn er mogelijkheden. De gemeente dient dit dan te zien als één geheel en met de verklaring van de gemeente kan de aanvraag ingediend worden. De aanvraag heeft dan betrekking op alle aansluitingen en niet een paar (vanwege lage verbruiken ivm de heffingskorting)
 • Via kadaster.nl is het mogelijk om online info op te vragen via tabblad particulier. Dit kan  inzicht geven in de situatie. Onderstaande 2 zaken kosten € 2,95 per product maar geven alleen antwoorden over het object zelf.
  1. een kadastrale kaart waar op een plattegrond de percelen zichtbaar zijn
  2. een kadastraal bericht van een object waarin gegevens van het object en de eigenaar instaan
 • De WOZ beschikking is een afgeleide van het kadaster. Bij het kadaster weten ze niet wat er    op de beschikking staat. De gemeente maakt de beschikking.
 1. Er is spraken van elektriciteit gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procedés.
 • elektrolytische procedés, galvaniseren van metaal aanbrengen van zinken, chroom of nikkel.
 • metallurgisch is het vervaardigen van metalen in primaire vorm zoals smeden, persen, stampen en profielwalsen en oppervlakte behandeling bestaande uit (limitatief) harden of warmtebehandeling van metalen. Denk aan smederijen.
 • chemische reductie 
 • indien de meter de elektra levert die uitsluitend gebruikt wordt voor bovenstaande toepassingen dan is er volledige vrijstelling van energiebelasting. Indien de meter ook elektra levert voor andere zaken bv kantoor of verlichting dan dient het verbruik aangetoond te worden zodat er na rato kan worden gerestitueerd.
 1. Het zakelijke verbruik is meer dan 10.000.000 m3 aardgas of meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit en hiervoor is het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening gebracht.

2. Teruggaafregeling energiebelasting bij blokverwarming 

Blokverwarming kent geen staffel voor EB maar slechts één tarief. Dit tarief is iets lager dan het tarief van de eerste staffel.

Er kan een gedeeltelijke teruggaaf van energiebelasting aangevraagd worden voor aardgas dat is gebruikt voor blokverwarming. Voorwaarden voor de teruggaaf zijn:

 1. Het aardgas is belast volgens het tarief van de eerste belastingschijf en niet volgens het iets lagere tarief van blokverwarming. De leverancier dient dit te herstellen.
 2. Het verbruik van warmte in de onroerende zaak (bv de gezamenlijke ruimte) die door een installatie voor blokverwarming wordt verwarmd is hoger dan 5.000 m3 p/jr (4 officieel is het 158.000 MJ  p/jr. 1m3=31,65 MJ dus 158.000 MJ is 5.000m3).
  • teruggave is het verschil van de energiebelasting tussen de bestaande berekening volgens één tarief en de gewenste berekening volgens de staffel van energiebelasting.
  • verbruik van betreffende ruimte dient aangetoond te worden aan de hand van verwarmingsmeters. Indien deze niet aanwezig zijn dient er een berekening gemaakt te worden bv door een berekening te maken met een systeem voor warmtekostenverdeling. Hiervoor bestaan gespecialiseerde bedrijven.
 3. verzorgingshuis heeft geen blokverwarming
  • Een verzorgingshuis is volgens de Wet WOZ één onroerend zaak. Er is dan nooit sprake van een installatie voor blokverwarming. Als de energieleverancier toch het tarief voor blokverwarming toepast, dan is dat onjuist. Het verschil moet het verzorgingstehuis terughalen bij de leverancier.
 4. tehuis heeft altijd blokverwarming
 • bestaat uit meerdere zelfstandige onroerende zaken. De leverancier moet het tarief voor blokverwarming toepassen. In dit geval kan om teruggave van de energiebelasting verzocht worden als er in een deel van het gebouw meer dan 5.000 m3 verbruikt wordt.

3.  Teruggaafregeling energiebelasting meer dan één onroerende zaak op één aansluiting 

U kunt teruggaaf van heffingskorting aanvragen als op één aansluiting voor elektriciteit meer dan één onroerende zaak is aangesloten.

Dit kan het geval zijn als een huis is gesplitst in twee of meer zelfstandige onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen zijn aangelegd. Volgens de huidige wetgeving kan dan maar één keer de wettelijke belastingvermindering worden toegepast. Daarom merkt de wetgever zo veel mogelijk de uiteindelijke verbruiker die beschikt over een zelfstandige onroerende zaak als verbruiker aan. Bij de toepassing van de belastingvermindering houden wij daarom rekening met het aantal zelfstandige onroerende zaken 'achter één aansluiting'.

Deze regel biedt de mogelijkheid om voor iedere onroerend zaak voor elektra een aparte heffingskorting terug te vorderen mits de onroerend zaak een aparte WOZ beschikking te hebben.

 1. Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen 

Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard. O.a. kerkgebouwen.

 • instelling beheert een gebouw dat voor minimaal 70% bestemd is voor openbare erediensten of bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

Instelling is aangewezen als algemeen nut beoogde instelling (ANBI). O.a. dorpshuizen wijkverenigingen, liefdadigheidsinstellingen

 • heeft een beschikking ANBI. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen
 • het is een publiekrechtelijk lichaam.
 • mag niet meer dan 30% actief zijn op gebied van sport, gezondheidszorg en onderwijs. Dus mag niet gefinancierd worden door de AWBZ.
 • gebouw dient minstens voor 70% voor eigen activiteiten gebruikt te worden
 • energiefactuur moet op naam van de instelling staan

Instellingen die een gebouw beheren voor ANBI of sociaal belang

 • heeft dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven instellingen.

Sociale instellingen. O.a. scouting, verenigingen

  • instelling heeft statuten waaruit blijkt dat zij een sociaal belang behartigt
  • werkzaamheden dienen door vrijwilligers uitgevoerd te worden
  • instelling valt onder vennootschapsbelasting
  • instelling is een publiekrechtelijk lichaam
  • mag niet meer dan 30% actief zijn op gebied van sport, gezondheidszorg en onderwijs.
  • gebouw dient minstens voor 70% voor eigen activiteiten gebruikt te worden
  • energiefactuur moet op naam van de instelling staan

Cascademodel

Een klant kan te veel energiebelasting betalen als hij in een lopend jaar van leverancier wisselt.

Dit is afhankelijk van zijn totale jaarverbruik en van toepassing op particuliere, groot en kleinzakelijke aansluitingen. Vanaf 1 januari 2013 is deze afrekening volgens het zogenaamde cascademodel van kracht. Indien een klant tijdens het lopende jaar van leverancier wisselt dan berekent de nieuwe leverancier energiebelasting vanaf nul verbruik. Als een afnemer meer dan 10.000 kWH en 5.000 m3 verbruikt dan betaalt hij te veel energiebelasting. De afnemer dient het verzoek om teruggave in te dienen bij de belastingdienst.

Praktijkvoorbeeld:

Een afnemer verbruikt 30.000 per jaar en wisselt halverwege van energieleverancier. Bij de eerste leverancier heeft hij de eerste staffel al doorlopen en begint bij de nieuwe leverancier weer op nul. Hierdoor betaalt hij het verschil tussen staffel 1 en 2 over 10.000 kWh dubbel. Dit komt neer op € 741 (obv tarief 2013).

Indien de Franchisenemer van KostenCheck deze overstap naar een nieuwe leverancier heeft geregeld dan kan over deze besparing geen vergoeding aan de afnemer berekend worden.

Indien de overstap door de klant zelf is uitgevoerd dan kan de Franchisenemer eenmalig 30% van deze teruggave als vergoeding berekenen.

Iedere switch tijdens het lopende jaar na 1 januari 2013 dient onderzocht te worden op deze teruggave. De Franchisenemer dient de afnemer te verzoeken om een kopie van de jaarnota’s van beide leverancier en de teruggave aan te vragen bij de fiscus. In de Werkmap is deze actie te registreren in de kolom energiebelasting.

Probeer tijdens een lopend jaar niet te switchen van leverancier maar laat de levering starten op 1 januari.

Algemeen

  • De heffingskorting is uitsluitend van toepassing op elektra en wordt verrekend door de elektriciteitsleverancier. 
  • Aanvraag voor teruggave indienen bij de belastingdienst in opdracht van de klant. Correspondentie adres van de Franchisenemer gebruiken voorzien van een machtiging van de opdrachtgever.
  • Alle aanvragen voor teruggave dienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode van de desbetreffende eindfactuur ingediend te worden bij de belastingdienst. Als een aanvraag niet binnen de gestelde periode van 13 weken is ingediend dan kan de belastingdienst “op grond van het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven” toch tot teruggave overgaan.

Iedere aanvraag wordt in behandeling genomen maar het verschil is met een aanvraag ingediend langer dan 13 weken dat er geen bezwaar tegen de uitspraak kan worden ingediend.

Deze informatie op de Website heeft uitsluitend een informatieve functie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Lees meer over besparen op uw energiekosten...

Hulp nodig?
KostenCheck u graag van dienst en realiseert op vele kostenonderdelen forse besparingen.
KostenCheck werkt op basis van No Cure No Pay en is volledig onafhankelijk.
Bel ons voor informatie op 06-51323391

PS
Deze informatie op de Website heeft uitsluitend een informatieve functie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.